Pomoc socjalna

Liczba odwiedzających: 5545
Informacje o stypendium socjalnym i zasiłku z OPS

Istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci:

stypendium szkolne może uzyskać uczeń, u którego w rodzinie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 528 zł (netto).
Do dochodu wliczane są alimenty, natomiast nie wlicza się zasiłku 500+

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć osobiście do 15 września 2021 r. w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie (przygotowane stanowisko w OPS)  Al. 3 maja 28 , tel. 22 774 08 66.

Link do wniosku o stypendium.

Wnioski można składać w szczególności z tytułu: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu i narkomanii.

zasiłek szkolny w wysokości 620 zł może uzyskać uczeń w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego w rodzinie
(np.: śmierć rodzica, śmierć rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie, pożar, powódź, kradzież itp.)

Wniosek o takie wsparcie należy złożyć najpóźniej do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legionowie, ul. Al. 3 maja 28 , tel. 22 774 08 66

Wszelkie informacje dotyczące stypendium i zasiłku można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej

www.opslegionowo.pl