Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 6836

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Biuletyn zawiera dokumenty w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Juszczyk.
 • E-mail: sekretariat@lokonopnicka.pl
 • Telefon: 227742724

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie
 • Adres: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26
  05-120 Legionowo
 • E-mail: sekretariat@lokonopnicka.pl
 • Telefon: 227742724

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 26

05-120 Legionowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego ze stopniami i podjazdem dla wózków oraz drugie od ul. Dietricha  ze stopniami i  łagodnym zjazdem z chodnika.

Drzwi wejściowe posiadają wymiary potrzebne do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim.

Budynek posiada pięć kondygnacji. W budynku jest winda ( od strony ul. Dietricha). Winda zatrzymuje się na wszystkich kondygnacjach.

Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego od ul. Marsz. J. Piłsudskiego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza Migam.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.